Truyện Sắc

104.7 sao
Lượt đọc: 14.800
FullChương 34
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 3.206
FullChương 21
94.22 sao
Lượt đọc: 49.374
FullChương 785
134.62 sao
Lượt đọc: 13.313
FullChương 71
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 7.253
FullChương 1106
114.91 sao
Lượt đọc: 41.372
FullChương 162
84.875 sao
Lượt đọc: 7.429
FullChương 69
115 sao
Lượt đọc: 4.170
FullChương 112
85 sao
Lượt đọc: 14.706
FullChương 54
124.67 sao
Lượt đọc: 6.338
FullChương 30
84.875 sao
Lượt đọc: 1.741
FullChương 12
75 sao
Lượt đọc: 1.900
FullChương 22
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 3.805
FullChương 83
65 sao
Lượt đọc: 3.637
FullChương 120
105 sao
Lượt đọc: 2.189
FullChương 21
105 sao
Lượt đọc: 2.013
FullChương 23
95 sao
Lượt đọc: 10.672
FullChương 100
85 sao
Lượt đọc: 4.168
FullChương 43