Truyenthoi.com đã chuyển sang Truyenthoi.net

Truyện Sắc

95 sao
Lượt đọc: 3.879
FullChương 34
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 2.441
FullChương 21
84.13 sao
Lượt đọc: 31.252
FullChương 785
124.67 sao
Lượt đọc: 9.672
FullChương 71
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 5.961
FullChương 1106
105 sao
Lượt đọc: 29.056
FullChương 162
84.875 sao
Lượt đọc: 6.331
FullChương 69
115 sao
Lượt đọc: 3.052
FullChương 112
85 sao
Lượt đọc: 10.011
FullChương 54
124.67 sao
Lượt đọc: 4.582
FullChương 30
84.875 sao
Lượt đọc: 1.347
FullChương 12
75 sao
Lượt đọc: 1.345
FullChương 22
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 2.776
FullChương 83
65 sao
Lượt đọc: 2.815
FullChương 120
105 sao
Lượt đọc: 1.541
FullChương 21
105 sao
Lượt đọc: 1.499
FullChương 23
95 sao
Lượt đọc: 8.707
FullChương 100
85 sao
Lượt đọc: 3.247
FullChương 43