Truyenthoi.com đã chuyển sang Truyenthoi.net

Truyện Sắc

95 sao
Lượt đọc: 5.710
FullChương 34
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 2.630
FullChương 21
84.13 sao
Lượt đọc: 33.229
FullChương 785
124.67 sao
Lượt đọc: 10.522
FullChương 71
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 6.115
FullChương 1106
105 sao
Lượt đọc: 30.909
FullChương 162
84.875 sao
Lượt đọc: 6.500
FullChương 69
115 sao
Lượt đọc: 3.185
FullChương 112
85 sao
Lượt đọc: 10.471
FullChương 54
124.67 sao
Lượt đọc: 4.811
FullChương 30
84.875 sao
Lượt đọc: 1.414
FullChương 12
75 sao
Lượt đọc: 1.434
FullChương 22
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 2.907
FullChương 83
65 sao
Lượt đọc: 2.931
FullChương 120
105 sao
Lượt đọc: 1.618
FullChương 21
105 sao
Lượt đọc: 1.548
FullChương 23
95 sao
Lượt đọc: 8.989
FullChương 100
85 sao
Lượt đọc: 3.416
FullChương 43